Skip to main content block
menu
:::

Location

  * *  
  *
  From Tainan
  * From Freeway No.3, Exit at Guantian Interchange → Take East-West Expressway (Taiwan Provincial Highway No. 84) → Turn to Taiwan Provincial Highway No. 3 at Yu-jing Township → Nan-hua Township → Nei-men Township
  * From Freeway No. 1, Exit at Tainan Interchange → Then take Freeway No. 8 and exit at Xinhua Interchange → Follow Taiwan Provincial Highway No. 20 to Zuo-jhen Township → Turn to Taiwan Provincial Highway No. 3 at Nan-hua Township → Nei-men Township
  * From Kaohsiung
  * Take Freeway No. 10 from Freeway No.1 → Reach Terminal: Cishan and follow Taiwan Provincial Highway No. 21 → Nei-  men Township
  * From Taitung, Jiasian South Cross-Island Highway
  * Take South Cross-Island Highway (Taiwan Provincial Highway No. 20) to Jiasian → Pass by Shanlin via Taiwan Provincial Highway No. 21 → Nei-men
  * Take South Cross-Island Highway (Taiwan Provincial Highway No. 20) to Jiasian → Take Taiwan Provincial Highway No. 27 to Liouguei → Take Taiwan Provincial Highway No. 28 to Meinong, Cishan → Take Taiwan Provincial Highway No. 21 to Nei-men.
  googlemap
  *
  * *

   

  :::